Sociaal

Facebook LinkedIn YouTube social icon red 48px

Gegevens_top

Taalschakelaar

Breadcrumbs

Verkoopsvoorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

Alle verkopen en leveringen van goederen worden door LDA NV uitgevoerd volgens deze voorwaarden. De aanvaarding van de factuur geldt als aanvaarding van de factuurvoorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel rechtsgeldig wanneer deze schriftelijk en getekend door een directielid van LDA NV wordt overeengekomen.

2. AANBOD EN BESTELLING

LDA NV behoudt zich het recht van tussenverkoop voor. De door de besteller ondertekende bestelling geldt als een bindend aanbod. Bestellingen worden slechts, door LDA NV aangenomen beschouwd wanneer zij binnen de twee weken schriftelijk bevestigd zijn of door levering zijn uitgevoerd. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, weergegeven in reclame-uitingen en andere mededelingen, waaronder aanbiedingen, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van in een offerte medegedeelde gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door LDA NV te verrichten wezenlijk andere prestaties. LDA NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de offerte, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang van het product aan te brengen. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

3. PRIJZEN

De overeengekomen prijzen gelden exclusief levering, voorlichting of andere nevenprestaties. LDA NV kiest de verzendingswijze. De kosten van de verpakking welke van de gebruikelijke verpakking afwijkt (bvb zeewaardige verpakking) zijn ten laste van de koper. Kosteloze ververzendingen geschieden enkel wanneer dit schriftelijk is overeengekomen met LDA NV. De betaling van facturen gebeurt contant bij levering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bankkosten voor internationale betalingen zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-betaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt zonder enige waarschuwing een nalatigheidintrest van 12% aangerekend plus een bijkomende schadevergoeding conventioneel onverminderd vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00€. LDA NV is gerechtigd een voorschot of het stellen van zekerheid te eisen, vooraleer met de koper een overeenkomst aan te gaan.

4. LEVERINGSTERMIJN

Leveringstermijnen zijn slechts opgegeven als een vrijblijvende aanduiding zonder waarborg van levering op de gestelde datum. In geval van overmacht, heeft LDA NV het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden aan te merken of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is.

5. RISICO

De goederen zijn en reizen voor risico van de koper af bedrijf LDA NV. LDA NV is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

Tot aan de algehele voldoening van de door de koper verschuldigde betalingen behoudt LDA NV zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen LDA NV krachtens de koopovereenkomst toekomt. De koper zal zo lang geen algehele betaling van de geleverde goederen heeft plaatsgevonden, de goederen niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch verhuren of uitlenen. LDA NV is gerechtigd haar eigendomsrechten, voor de goederen als bedoeld in artikel 6 eerste paragraaf, te allen tijde uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien LDA NV deze goederen terug neemt, is de koper aansprakelijk voor de hiermede gepaard gaande kosten voor LDA NV. Voorts heeft LDA NV recht eventuele schade aan de goederen op de koper te verhalen.

7. GARANTIE

In geval zich gebreken in de door LDA NV geleverde goederen voordoen heeft LDA NV de keuze, de betreffende gebreken te herstellen of te doen herstellen, dan wel een nieuw goed in de plaats van het gebrekkige goed leveren. Klachten over eventueel verkeerd uitgevoerde bestellingen en/of ondeugdelijke levering, dan wel zichtbare gebreken aan het goed moeten onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen na levering bekend worden gemaakt bij aangetekend schrijven. Nadien heeft de koper niet meer het recht herstel of vervanging aan het gebrekkige goed te verlangen. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen geldt de garantie gedurende een jaar na levering voor onzichtbare gebreken. Goederen of onderdelen welke in gevolge van een reparatie worden vervangen worden eigendom van LDA NV. Noch de bepalingen van dit artikel noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen zijn toepasselijk wanneer het goed door de koper is overgedragen aan een derde, of indien de koper of een derde reparaties aan het goed heeft verricht.

8. AANSPRAKELIJKHEID.

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor LDA NV in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal LDA NV niet aansprakelijk zijn. De koper vrijwaart LDA NV te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van LDA NV blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat LDA NV de koper maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door LDA NV ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

9. TOEPASSELIJK RECHT.

Deze voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

10. OVERIGE BEPALINGEN.

In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Onze verkoopsvoorwaarden annuleren de aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever.
 

Knop 1 (NL)

Knop 2 (NL)